14.11.2014 – Network meeting Optence e.V. – Weilburg[:DE]14.11.2014 – Netzwerk Treffen Optence e.V. – Weilburg
,
Optische Materialien und deren Eigenschaften – SCHOTT AG – Mainz